Концерт по случай 24 Май Concert to celebrate

Асоциация Българска Култура и Образование има удоволствието да ви съобщи че, билетите за традиционния ни концерт по случай 24 май вече са в продажба.

https://marketplacearmagh.ticketsolve.com/shows/873581978

Тази година в концерта ще участват две групи с балканско име:

Balkan Alien Sound (Северна Ирландия)

https://www.balkanaliensound.com/concerts

Балканско люто (България)

http://dragni.com/

Ще видим съдружието между две коренно различни култури и идентичността, сближаваща талантите чрез балкански фолклор.

В концерта тази година ще вземат участие и деца от Първо българско училище „Иван Вазов“, възпитаници от класовете за изучаване на:

Фолклорно пеене – „Медени звънчета-Арма“

Народен инструмент – „Български ритми“

Деца от класовете за изучаване на Руски език

Един концерт, който ще разтупти сърцата и изпълни с трепет душите не само на един българин. Концерт, който дълго ще се помни! Не го пропускайте.

Датата е 26 май 2018

Мястото – гр.Арма, в централната зала на театъра (Market Place Theatre)


24th May – The Day of Bulgarian Culture, Education and Alphabet

Association Bulgarian Culture and Education is pleased to announce that the tickets for our traditional concert on 24th May are already on sale.

https://marketplacearmagh.ticketsolve.com/shows/873581978
This year, two Balkan names will take part in the concert:

Balkan Alien Sound (Northern Ireland)

https://www.balkanaliensound.com/concerts

Balkan Chilli (Bulgaria)

http://dragni.com/
We will see the partnership between two fundamentally different cultures and the uniqueness, bringing together talents through Balkan folklore.
In the concert will take part the children from the First Bulgarian School „Ivan Vazov“, graduates from the classes for studying:

Folklore singing – „Honey Bells – Armagh“

Folk instrument – „Bulgarian Rhythms“

Children from the Russian language classes

A concert that will melt the hearts and thrill souls not only of a Bulgarian. A concert that will be remembered for a long time! Do not miss it.

The date is 26th May 2018

The Place – The Market Place Theater, Armagh