За нас – About us

Асоциация Българска Култура и Образование (АБКО) е регистрирана към

Charity Commission NI

NIC106471

Асоциация Българска Култура и Образование е организация с нестопанска и благотворителна цел. Основната цел на организацията е да управлява и развива

Първо българско училище “Иван Вазов”.

Другите цели на организацията са свързани със съхраняването и популяризирането на българските традиции, език и култура, както и комуникация между българската и други култури в Северна Ирландия.


Association Bulgarian Culture and Education is registered with

Charity Commision NI

NIC106471

ABCE – Association Bulgarian Culture and Education is a non-profit and non-governmental society for charitable purposes. The main goal of the organization is to run and develop the

Ivan Vazov First Bulgarian School.

ABCE assumes the whole responsibility regarding the activities in “Ivan Vazov” Bulgarian School. The other goals of the organization are connected with preserving and promoting Bulgarian traditions, language and culture as well as communication between Bulgarian and other cultures in Northern Ireland.