Годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина

Годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина бе открита на 26.07.2018г. в  зала „Запад“ на Народното събрание. Конференцията се проведе  под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова и Народното събрание и беше под надслов „Българският език – духовен мост за национално единение“. Участие взеха членовете на Управителния съвет на АБУЧ и делегати – български учители от разни краища на света. Почетни гости на събитието бяха министърът на образованието Красимир Вълчев, зам.председателя на Парламентарната комисия по образование и наука Милен Михов, евродепутатът Светослав Малинов, зам.-министърът на външните работи Юрий Щерк, националният омбудсман Мая Манолова, Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, председателят на ДАБЧ Петър Харалампиев, председателят на СБУ Янка Такева, представител на вицепрезидента Илияна Йотова, депутати от 44-ия парламент, български издателства, журналисти и други.

Наш представител на конференцията беше г-жа Валентина Стефанова, Директор на ПБУ „Иван Вазов“ и Координатор проекти към Асоциация „Българска култура и образование“.

Ето какво сподели г-жа Стефанова:

„Преди 3 години група съмишленици създадохме Асоциация “Българска култура и образование”, за да изградим един храм на знанието за децата ни. Така в едно малко градче Арма, в изумрудено зеления остров на територията на Северна Ирландия удари училищното звънче и 15 деца прекрачиха прага на ПБУ “Иван Вазов”.
Сега, когато сме член на АБУЧ, развълнувани и мотивирани ще продължим категорично подкрепата в борбата за признаване на българския език за матуритетен в цяла Европа и по света.“


Галерия

« на 15 »

Конференцията продължи на 27 и 28.07.2018 в Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“.

Галерия

« на 9 »

Вижте още по темата:


Министър Красимир Вълчев: Страната ни може да се похвали, че има държавна политика в подкрепа на образованието на българите в чужбина


Българският език с нов статут по света, благодарение усилията на учителите зад граница


Григор Григоров – Българските училища в чужбина са огнища на българската просвета и култура


Annual conference of the Association of Bulgarian Schools Abroad

The annual conference of the Association of Bulgarian Schools Abroad was opened on 26.07.2018. in the West Hall of the National Assembly. The conference was held under the auspices of the Vice-President of the Republic of Bulgaria, Mrs. Iliyana Yotova and the National Assembly, under the title „The Bulgarian Language – Bridge for National Unity“. Participation was given to the members of the Management Board of the Association of Bulgarian Schools Abroad and delegates – Bulgarian teachers from various parts of the world. Honorary guests of the event were Minister of Education Krassimir Valchev, Deputy Chairman of the Parliamentary Commission on Education and Science Milen Mihov, MEP Svetoslav Malinov, Deputy Minister of Foreign Affairs Yuri Shterk, National Ombudsman Maya Manolova, His Eminence Western and Central European Metropolitan Antonie, the chairman of the State Agency for Bulgarians Abroad Petar Haralampiev, the chair of the SBU Yanka Takeva, the representative of the vice-president Iliyana Yotova, members of the 44th Parliament, Bulgarian publishers, journalists and others.

Our representative was Mrs. Valentina Stefanova, Principal of Ivan Vazov First Bulgarian School and Project Coordinator at the Association Bulgarian Culture and Education.

Here is what Mrs. Stefanova said: „Three years ago, a group of adherents created the Association Bulgarian Culture and Education to build a temple of knowledge for our children, so in a small town of Arma, the emerald green island of Northern Ireland struck the school bell and 15 children crossed the threshold of the Ivan Vazov First Bulgarian School.
Now that we are a member of the Association of Bulgarian Schools Abroad, excited and motivated, we will continue our support in the work for recognition of Bulgarian language for maturity throughout Europe and around the world. “


Gallery

« на 15 »

The conference continued on 27 and 28 July 2018 at the Paisii Hilendarski Plovdiv University

Gallery

« на 9 »


See more:

Bulgarian language with new statute in the world thanks to efforts by school teachers abroad